نویسنده: حسن ملایی

۰

گرگ نفس خود را اسیر کن

گفت دانایى که گرگى خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر … لاجرم جارى است پیکارى بزرگ روز و شب مابین این انسان و گرگ زور بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه...

۰

نام نیکو گر بماند زآدمی

بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم انیس جان غم فرسودهٔ بیمار هم باشیم شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم شود چون روز دست و پای هم در کار...

عجب صبری خدا دارد … ۰

عجب صبری خدا دارد …

و راستی یک ساعت فکر کردن بهتر از هزار سال عبادت کردن است ( البته به شرط عمل و تغییر )

واقعیت عبادت و بندگی (پاسخ به شبهه ) ۰

واقعیت عبادت و بندگی (پاسخ به شبهه )

خدا به عبادت ما نیاز ندارد ولی ما به عبادت خدا نیاز داریم تا مسیر کمال انسانی را گم نکنیم .