دسته بندی: گوناگون

عجب صبری خدا دارد … ۰

عجب صبری خدا دارد …

و راستی یک ساعت فکر کردن بهتر از هزار سال عبادت کردن است ( البته به شرط عمل و تغییر )

واقعیت عبادت و بندگی (پاسخ به شبهه ) ۰

واقعیت عبادت و بندگی (پاسخ به شبهه )

خدا به عبادت ما نیاز ندارد ولی ما به عبادت خدا نیاز داریم تا مسیر کمال انسانی را گم نکنیم .