آزمون آغازین فارسی ۱۱

آزمون آغازین فارسی 11

ازمون آغازین فارسی ۱۱ هنرستان های کاردانش این ازمون صرفا جهت آگاهی معلم به وضعیت درسی دانش اموزان جهت مشخص شدن نقاط ضعف انها و تمرکز معلم بر آن قسمت ها و اموز ش های لازم