جدید ترین پست ها

از دسته: نمونه سوالات

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم فارسی ۱۱ هنرستان ب

دانلود سوال

بیشتر بخوانید

شعرگردانی دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی

به او کمک کند. کسی که در سختی ها دوست خود را تنها می گذارد را نباید دوست دانست....

بیشتر بخوانید

بازنویسی حکایت عبید زاکانی

شخصی خانه به کرایه گرفته بود. چوب های سقف بسیار صدا می داد. به خداوند خانه از بهر مرمت...

بیشتر بخوانید

نمونه سوال نوبت دوم فارسی هنرستان پایه یازدهم

فارسی نگارش 11هنرستان

بیشتر بخوانید

نمونه سوال ازمون دیماه فارسی ۱۱

فارسی کاردانش11 دیماه

بیشتر بخوانید

نمونه سوال ازمون فارسی ۱۱ فنی و کاردانش

فارسی 11 کاردانش6دوره نویت دوم

بیشتر بخوانید

۶ دوره نمونه سوال دی ماه فارسی ۱۲ فنی و کاردانش

دانلود اینجا

بیشتر بخوانید

نمونه سوال دیماه فارسی ۱۲ کاردانش و فنی

معنی واژگان مشخص شده داخل کمانک را بنویسید. جزیره های کوچک و بزرگ مثل وصبله های رنگارنگ بر (...

بیشتر بخوانید